Results of treatment of gestational trophoblastic neoplasia in the Slovak Republic in the years 1993–2017

Miroslav Korbeľ, Jozef Šufliarsky, Ľudovít Danihel, Zuzana Nižňanská

Results of treatment of gestational trophoblastic neoplasia in the Slovak Republic in the years 1993–2017

Číslo: 2/2021
Periodikum: Česká gynekologie
DOI: 10.48095/cccg202194

Klíčová slova: gestačná trofoblastová neoplázia – choriokarcinóm – trofoblastový tumor placentového lôžka – epiteloidný trofoblastový tumor –invazívna mola – kurabilita – mortalita – reprodukčné výsledky

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cieľ štúdie: Analýza výsledkov liečby a epidemiologických aspektov gestačnej trofoblastovej neoplázie v Slovenskej republike v rokoch 1993–2017. Metodika: Retrospektívna analýza výsledkov liečby gestačnej trofoblastovej neoplázie podľa prognostického skórovacieho systému a stagingu FIGO/WHO (International Federation of Gynecology and Obstetrics/World Health Organization) v Centre pre gestačnú trofoblastovú chorobu Slovenskej republiky v Bratislave v rokoch 1993–2017. Výsledky: Centrum pre gestačnú trofoblastovú chorobu v Slovenskej republike bolo vybudované v roku 1993, kedy došlo k rozdeleniu Československej republiky. Celkovo bolo v centre v rokoch 1993–2017 liečených 100 pacientok s gestačnou trofoblastovou neopláziou. Podľa prognostického skórovacieho systému a stagingu FIGO/ WHO bolo 74 % pacientok v štádiu nízkeho rizika a 26 % vysokého rizika. V I. štádiu bolo 56 %, v II. štádiu 2 %, v III. štádiu 32 % a v IV. štádiu 10 % pacientok. Celková kurabilita bola 96 % a mortalita 4 %. Kurabilita 100 % bola v I.–III. štádiu a všetkých trofoblastových tumorov placentového lôžka a 60 % v IV. štádiu. V Slovenskej republike v rokoch 1993–2017 bola incidencia choriokarcinómu 1 : 59 315 tehotností a 1 : 42 299 pôrodov, trofoblastového tumoru placentového lôžka 1 : 489 348 tehotností a 1 : 348 965 pôrodov, invazívnej moly 1 : 139 814 tehotností a 1 : 99 704 pôrodov, perzistujúcej gestačnej trofoblastovej neoplázie 1 : 39 947 tehotností a 1 : 28 487 pôrodov. V Českej republike bolo v rokoch 1993–2017 liečených 281 (301) pacientok s gestačnou trofoblastovou neopláziou a kurabilita bola 98,6 % (98,7 %). Záver: Výsledky liečby gestačnej trofoblastovej neoplázie v Slovenskej republike sú porovnateľné s výsledkami ktoré dosahujú popredné pracoviská špecializujúce sa na liečbu tohto ochorenia v Európe a vo svete. Nevyhnutnou podmienkou úspešnej liečby je včasná dia­gnostika a centralizácia liečby, pretože účinnou terapiou sa dosahuje vysoká kurabilita gestačnej trofoblastovej neoplázie.