Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služby Pablikado

Článek 1. – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a uživatele služby Pablikado. Služba Pablikado je dostupná prostřednictvím webové stránky www.pablikado.cz.

1.2 Veškeré smluvní vztahy mezi provozovatelem a uživatelem služby Pablikado se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Provozovatelem služby Pablikado je společnost Citace.com s r.o., IČ 042 22 491, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88837 (dále jen „provozovatel").

Článek 2. – Obecná ustanovení

2.1 Prostřednictvím služby Pablikado provozovatel umožňuje uživateli zejména zpřístupňování digitálního obsahu (zejména e-knih a e-časopisů).

2.2 Služba Pablikado opravňuje registrovaného uživatele služby k objednání a zpřístupnění vybraného digitálního obsahu.

2.3 Zpřístupnění děl v nehmotné podobě prostřednictvím služby Padlikado je smlouvou o dodání digitálního obsahu podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku ve formě nehmotného plnění a spotřebitel nemůže podle citovaného ustanovení občanského zákoníku od smlouvy odstoupit.

2.4 Smlouva je uzavřena okamžikem připsání celkové ceny uvedené na objednávce uživatele na bankovní účet provozovatele a nejdříve tímto okamžikem získá uživatel právo digitální obsah stáhnout.

2.5 S mimosoudní stížností se uživatel může obrátit na Českou obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy a za podmínek v nich uvedených.

2.6 Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku si uživatel hradí sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Provozovatel nevyžaduje zálohu nebo obdobnou platbu.

Článek 3. – Registrace a uživatelský účet

3.1 Službu Pablikado mohou využívat pouze registrovaní uživatelé.

3.2 Pro využívání služby Pablikado je uživatel povinen se v e-shopu Pablikado zaregistrovat. Minimální údaje požadované pro registraci jsou jméno, příjmení, adresa bydliště, uživatelské jméno a heslo. Uživatelským jménem musí být existující e-mailová adresa uživatele, na kterou je provozovatel oprávněn zasílat oznámení týkající se uživatelského účtu a objednávek (zejména potvrzení objednávek, potvrzení o zaplacení objednávek). Uživatel může pro přihlášení použít také přihlašovací údaje ke službě Citace.com. Přihlašovací údaje ke službě Pablikado slouží zároveň jako přihlašovací údaje ke službě Citace.com.

3.3 Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje a v případě jakékoli změny je povinen je aktualizovat. Uživatel je odpovědný za správnost a pravdivost osobních údajů.

3.4 Uživatel není oprávněn sdělovat své přihlašovací údaje třetím osobám a umožnit využívání svého uživatelského účtu třetími osobami. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která vznikne, pokud uživatel sdělí své přihlašovací údaje třetím osobám a umožní jim využívání svého uživatelského účtu.

3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit účet uživatele, poruší-li uživatel své povinnosti vyplývající z těchto VOP. Závažným porušením je zejména porušení autorských práv vztahujících se ke zpřístupněnému digitálnímu obsahu.

3.6 Uživatel bere na vědomí, že přístup k uživatelskému účtu může být po nezbytně nutnou dobu omezen z důvodu údržby nebo technické závady hardwarového a softwarového vybavení na straně provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která tímto omezením vznikne.

3.7 Registrací uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi.

Článek 4. – Autorská práva

4.1 Uživatel bere na vědomí, že digitální obsah nabízený prostřednictvím služby Pablikado je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do digitálního obsahu. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro využívání obsahu webu www.pablikado.cz.

4.2 Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky a design na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být žádným způsobem využívány.

4.3 Prostřednictvím služby Pablikado může uživatel za úplatu získat právo užít autorské dílo. Všechna díla, která jsou službou Pablikado provozovatelem nabízena, jsou díly autorskými a jako taková jsou chráněna předpisy autorského práva. Uživatel nesmí tato díla užívat v rozporu s právními předpisy ani jiným způsobem, kterým by byly porušeny právní předpisy či autorská práva autorů nebo třetích osob.

4.4 Požadované autorské dílo si uživatel vyhledá na webové stránce www.pablikado.cz prostřednictvím vyhledávacích nástrojů a následně si jej objedná prostřednictvím integrované platební brány. Objednané autorské dílo bude uživateli k dispozici po uhrazení celkové ceny uvedené na objednávce. Objednané autorské dílo bude dostupné v aplikaci Pablikado na zařízeních s operačním systémem Android.

Článek 5. – Platební podmínky

5.1 Uživatel je oprávněn využívat službu Pablikado po přihlášení pomocí zadání svých přihlašovacích údajů do formuláře na webové stránce www.pablikado.cz.

5.2 Uživatel je oprávněn objednat prostřednictvím služby Pablikado časově neomezené oprávnění k využití zde nabízeného digitálního obsahu.

5.3 Ceny uvedené u každého díla jsou pro uživatele konečné, jsou platné v době objednávky a jsou uvedeny včetně DPH.

5.4 Uživatel je povinen uhradit celkovou cenu uvedenou na objednávce v českých korunách. Cena musí být uhrazena pouze na bankovní účet sdělený uživateli provozovatelem. Jsou k dispozici tyto způsoby plateb:

  • ThePay – rychlý převod přes internetové bankovnictví
  • ThePay – rychlá platba platební kartou
  • ThePay – Supercash (Česká pošta, Sazka)

Článek 6. – Technické požadavky

6.1 Pro zobrazení objednaného digitálního obsahu musí mít uživatel nainstalovánu aplikaci Pablikado.

6.2 Aplikace Pablikado je zdarma přístupná prostřednictvím odkazu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citace.citacepro

6.3 Z důvodu funkčnosti musí uživatel nainstalovat aplikaci Pablikado na nařízení vybavené operačním systémem Android verze 4.1 nebo vyšší.

6.4 Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která vznikne, pokud nebudou dodrženy technické podmínky pro zpřístupnění objednaného digitálního obsahu.

Článek 7. – Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (především ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Vadným plněním se rozumí zejména případ, kdy datový soubor obsahuje jiný digitální obsah, než jaký si uživatel objednal nebo je-li datový soubor poškozený, neúplný nebo nečitelný v kompatibilních zařízeních.

7.2 Práva z vadného plnění musí uživatel uplatnit písemně prostřednictvím zákaznické podpory (zejména elektronická pošta). Ve sdělení o reklamaci uživatel uvede popis vady, kterou reklamuje, a číslo objednávky, na základě které bylo dílo objednáno. Uživatel oznámí vady provozovateli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí.

7.3 Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace do tří pracovních dnů ode dne doručení sdělení o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení sdělení o reklamaci.

Článek 8. – Odstoupení od smlouvy

8.1 Uživatel není v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.2 Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

  • a) uživatel neuhradí cenu dle objednávky v plné výši a včas.
  • b) uživatel poruší předpisy na ochranu autorských práv a další předpisy na ochranu duševního vlastnictví, kterými jsou jím objednaná autorská díla chráněna nebo poruší další ustanovení čl. 4 – Autorská práva těchto VOP.

Článek 9. – Ochrana osobních údajů

9.1 Osobní údaje uživatelů jsou spravovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nutné pro uzavření smlouvy o dodání digitálního obsahu.

9.3 Uživatel souhlasí s užitím svých osobních údajů provozovatelem k zasílání obchodních nabídek a služeb.

9.4 Uživatel má kdykoliv právo odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a to písemně na e-mailovou adresu provozovatele.

Článek 10. – Závěrečná ustanovení

10.1 Uživatel je povinen seznámit se s těmito VOP a vyslovit s nimi svůj souhlas. Je povinen se jimi řídit. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dodání digitálního obsahu.

10.2 Porušení těchto VOP ze strany uživatele zakládá provozovateli právo zabránit uživateli v dalším využívání služby Pablikado.

10.3 Tyto VOP mohou změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele. Změna VOP bude oznámena na webové stránce www.pablikado.cz. Uživatel je povinen se s aktuálním zněním VOP seznámit.

10.4 Vztahy mezi provozovatelem a uživatelem, které nejsou těmito VOP výslovně upravené, se řídí právním řádem České republiky.

Brno, 27. 10. 2016