Programmed death-ligand 1 expression in non-small cell lung carcinoma – mechanism of regulation, association with other markers, and therapeutic implication

Vladimír Tancoš, Alžbeta Blichárová, Lukáš Plank

Programmed death-ligand 1 expression in non-small cell lung carcinoma – mechanism of regulation, association with other markers, and therapeutic implication

Číslo: 5/2022
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko2022372

Klíčová slova: nemalobunkový karcinóm pľúc – inhibítory imunitných kontrolných bodov – proteínu 1 programovanej smrti – ligand 1 programovanej bunkovej smrti – tumor infiltrujúce lymfocyty – epitelovo mezenchýmový prechod – hypoxiou indukovateľný faktor

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiská: Inhibítory imunitných kontrolných bodov (ICI) blokujúce signálnu dráhu proteínu 1 programovanej smrti (PD-1), dramaticky zlepšili prežívanie pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC). Imunohistochemická analýza expresie ligandu 1 programovanej smrti (PD-L1) je toho času najviac využívaným a klinicky validovaným bio­markerom predikujúcim efektívnosť ICI u pacientov s NSCLC, ale sám o sebe predstavuje nedokonalý nástroj. Signálna dráha PD-1 je poprepájaná s početnými celulárnymi ako aj molekulárnymi faktormi prítomnými v nádorovom mikroprostredí (TME) v NSCLC. Celulárne faktory, ktoré sa podieľajú na regulácii expresie PD-L1 v NSCLC sú pripisované aktivite nádor infiltrujúcich lymfocytov a s nádorom asociovanými fibroblastmi. Vnútorné molekulárne faktory, ktoré majú vplyv na úroveň expresie PD-L1 v NSCLC, sú asociované s prítomnosťou onkogénnych driver mutácií v génoch receptora epidermálneho rastového faktora a v homológu virového onkogénu Kirsten rat sarcoma a s translokáciami vedúcimi k prestavbe kinázy anaplastického lymfómu. Okrem toho, na úroveň expresie PD-L1 v NSCLC môže mať vplyv aj stimulácia hypoxických signálnych dráh a aktivácia transformujúceho rastového faktora beta 1. Hlbšie pochopenie zložitých mechanizmov regulujúcich expresiu PD-L1 je nevyhnutné, aby bolo v budúcnosti možné ušiť na mieru terapiu s použitím ICI u pacientov s pokročilým NSCLC. Cieľ: V predkladanom prehľadovom článku prezentujeme súhrn kľúčových faktorov podieľajúcich sa na regulácii expresie PD-L1 v rámci TME v NSCLC, ktoré sú a potenciálne môžu byť využívané za účelom zlepšenia účinnosti imunoterapie, ktorá blokuje signálnu dráhu PD-1.