Slepota mezi medicínou a pedagogikou. Rakouská monarchie kolem roku 1800

Marek Fapšo

Slepota mezi medicínou a pedagogikou. Rakouská monarchie kolem roku 1800

Číslo: 1/2020
Periodikum: Marginalia Historica

Klíčová slova: dějiny medicíny – osvícenství – zrakově postižení – dějiny školství – disability studies

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Studie zkoumá počáteční pokusy o vzdělávání zrakově postižených v rakouské monar

chii kolem roku 1800 se zaměřením na případ Vídně a Prahy. Ukazuje, jak se lidé
buď vyložené slepí, nebo s výrazným zrakovým omezením ocitli na konci 18. století
v průsečíku zájmu moderní medicíny, vznikajícího moderního státu a fi losofi ckých úvah
nejrůznějších fi lantropů. Konkrétně pak sleduje osudy a význam Johanna Wilhelma
Kleina, který založil první institut pro vzdělávání zrakově postižených ve Vídni, a Aloise
Klara, který obdobnou činnost začal vykonávat v Praze. Cílem je ukázat mnohovrstevnatost
fenoménu zrakového postižení v rodící se moderní evropské společnosti.