Role školních speciálních pedagogů v podpoře žáků se sociálním znevýhodněním

Zbyněk Němec

Role školních speciálních pedagogů v podpoře žáků se sociálním znevýhodněním

Číslo: 1/2019
Periodikum: Speciální pedagogika

Klíčová slova: školní speciální pedagog, základní vzdělávání, žák se sociálním znevýhodněním, intervence, školní poradenství, school special educator, elementary education, student with social disadvantage, intervention, school counseling

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: S rozvojem principů inkluzivního vzdělávání vzrůstá v českém vzdělávacím systému i význam profese

školních speciálních pedagogů, kteří ve školách hlavního vzdělávacího proudu zajišťují podporu žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami a jejich pedagogům. Tradičně je role školních speciálních pedagogů směřována
zejména do oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením, dosud je ale poměrně nejasná role školních speciálních
pedagogů ve vztahu k žákům se sociálním znevýhodněním, kteří podle kvalifi kovaných odhadů tvoří
početně velmi významnou skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Text článku popisuje výsledky
kvalitativně orientované studie založené na obsahové analýze textů od šesti školních speciálních pedagogů, doplněné
o postřehy ze skupinové diskuze s těmito poradenskými pracovníky. Prezentované výsledky dokládají
význam profese školních speciálních pedagogů jak v několika specifi ckých oblastech přímé podpory žáků se sociálním
znevýhodněním, tak i v oblasti poradenské podpory učitelů a v rozvoji spolupráce školy a mimoškolních
subjektů (poradenských zařízení, zákonných zástupců žáků). Výzkum jednoznačně svědčí pro další personální
i odborný rozvoj profese školních speciálních pedagogů ve vztahu k žákům se sociálním znevýhodněním.