Pathological response and clinical outcomes in operable triple-negative breast cancer with cisplatin added to standard neoadjuvant chemotherapy

Ashish Singh, Josh Thomas Georgy, Ajoy Oommen John, Anjana Joel, Divya Bala Thumaty, Grace Rebekah, Elanthenral Sigamani, Jagan Chandramohan, Marie Therese Manipadam, Anish Jacob Cherian, Deepak Thomas Abraham, Paul M J, Rajesh Balakrishnan, Selvamani Backianathan, Raju Titus Chacko

Pathological response and clinical outcomes in operable triple-negative breast cancer with cisplatin added to standard neoadjuvant chemotherapy

Číslo: 1/2021
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko202149

Klíčová slova: triple negativní karcinom prsu – cisplatina – neoadjuvantní chemoterapie – patologická kompletní odpoveď – reziduální nádorová zátěž

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiska: U pacientek s triple negativním karcinomem prsu (triple negative breast cancer – TNBC) je odpověď na neoadjuvantní chemoterapii spojena s lepšími výsledky. U pacientek s reziduální nemocí je vyšší riziko relapsu a úmrtí na karcinom prsu. Cílem této retrospektivní studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost cisplatiny přidané k standardní neoadjuvantní chemoterapii při lokálně pokročilém TNBC. Materiál a metody: Retrospektivně byly analyzovány všechny TNBC léčené neoadjuvantní cisplatinou v dávce 60 mg/m2 jednou za 3 týdny s paklitaxelem podávaným 1× týdně po dobu 12 týdnů a poté „dose-dense“ epirubicinem v dávce 90 mg/m2 nebo doxorubicinem v dávce 60 mg/m2 s cyklofosfamidem v dávce 600 mg/m2. Byly shromažďovány údaje týkající se patologické kompletní odpovědi, dodržování plánované terapie, přežití bez nemoci a celkového přežití. Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 83 pacientek, z nichž 80 % mělo onemocnění stadia III. Patologická kompletní odpověď jak v prsu (T0/Tis) tak axile (N0) byla pozorována u 48,1 % pacientek. Patologická odpověď stupně 5 dle Millera a Payna v prsu byla pozorována u 61 % pacientek. Dobrá částečná odpověď (stupeň 3 nebo 4 dle Millera a Payna) byla pozorována u 32,5 % pacientek. U zbývajících 6,5 % byla odpověď špatná. Operaci podstoupilo 77 pacientek. Přežití bez nemoci bylo u pacientek s patologickou kompletní odpovědí 96,7 % za 1 rok a 77,6 % za 3 roky a u pacientek bez patologické kompletní odpovědi 92,3 % za 1 rok a 62,7 % za 3 roky. Nejčastější nežádoucí účinky byly hematologické s převládající anemií. Závěr: Přídavek cisplatiny k neoadjuvantní chemoterapii s antracyklinem a taxanem při léčbě TNBC byl dobře snášen a vedl k vysokému podílu patologické kompletní odpovědi. Přídavek cisplatiny k standardní chemoterapii u pacientek s lokálně pokročilým TNBC pravděpodobně zlepšil klinické výsledky.