Orientačná diagnostika a stimulácia vývinu sociálne znevýhodnených detí v materskej škole

Viera Šilonová, Vladimír Klein

Orientačná diagnostika a stimulácia vývinu sociálne znevýhodnených detí v materskej škole

Číslo: 1/2019
Periodikum: Speciální pedagogika

Klíčová slova: skríningová diagnostika, pilotážna evalvácia, stimulačný program, Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV), screening diagnostics, pilot assessment, the stimulus program, National project School Open to All (SOA)

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Príspevok prezentuje možnosti skríningovej diagnostiky s cieľom dosiahnuť čo najpresnejšiu

identifi káciu a následne stimuláciu bazálnych funkcií dieťaťa. Dôraz je kladený na prevenciu
príčin porúch učenia a správania v súlade s aktuálnymi trendmi inkluzívnej pedagogiky
a inkluzívnej pedagogickej (špeciálnopedagogickej) a psychologickej diagnostiky. Autori sa budú
venovať aj výsledkom pilotážnej evalvácie efektivity stimulačného programu v rámci Národného
projektu Škola otvorená všetkým (ŠOV).