„když člověk žádá amputovat zcela zdravou končetinu...“ – problematika apotemnofilie především v sexuálním a somatoandragogickém kontextu

Jan Chrastina, Hana Svízelová

„když člověk žádá amputovat zcela zdravou končetinu...“ – problematika apotemnofilie především v sexuálním a somatoandragogickém kontextu

Číslo: 2/2019
Periodikum: Speciální pedagogika

Klíčová slova: apotemnofi lie, amputace, amputování zdravé končetiny, xenomelie, klient, Body Identity Integrity Disorder (BIID), sexuální kontext, somatopedie, dospělost

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Apotemnofi lie je stav, kdy se člověk necítí správně a komfortně ve svém těle – vyvíjí se

posedlost touhou po odstranění (amputování) některé ze zdravých končetin (příp. více končetin
anebo vzácně všech končetin). Tato posedlost brání pacientovi v sociálním životě, běžném fungování
a také společenské a pracovní integraci. O apotemnofi lii se ještě před rokem 2000 téměř vždy
hovořilo v kontextu sexuálních deviací, homosexuality nebo osob bisexuálních a transsexuálních.
Do povědomí laické veřejnosti v zahraničí se tato problematika dostala − především díky zájmu
médií − v souvislosti s případem skotského chirurga Roberta Smithe, kdy vyvstaly především otázky
ohledně etických aspektů amputace zdravé končetiny. Snaha o nalezení méně radikální léčby, než
je amputace, přesunula zájem spíše k otázkám etiologie tohoto onemocnění a následně do oblasti
neurologie. Pohledem současné koncepce české moderní speciální pedagogiky a zejména somatopedie
se tak může jednat o zcela novou a vysoce specifi ckou kategorii osob s omezením hybnosti,
s níž se můžeme setkat i v našem sociokulturním prostředí. Jelikož tato problematika není v České
republice v oblasti speciální andragogiky ani jiných oborů pomáhajících profesí nikterak rozpracována,
východisky pro tento článek byly zahraniční studie.