Slovenský skladateľ Jozef Podprocký a jeho tvorba pre akordeón

Paulína Haragová

Slovenský skladateľ Jozef Podprocký a jeho tvorba pre akordeón

Číslo: 1/2018
Periodikum: Hudební výchova

Klíčová slova: Akordeón, inštruktívna literatúra, Jozef Podprocký, pedagogicko-interpretačná analýza.

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V ý c h o d o s l o v e n s k ý s k l a d a t e ľ

Jozef Podprocký patrí k tým skladateľom,
ktorí pomerne rýchlo objavili zvukové
a interpretačné možnosti akordeónu
a vo svojej tvorbe mu venovali značný
priestor. Jozef Podprocký skomponoval
okrem technicky náročných koncertantných
kompozícií aj niekoľko skladbičiek
inštruktívneho charakteru, ktoré sú
určené žiakom ZUŠ. Príspevok prináša
stručný pohľad na Jozefa Podprockého
a jeho tvorbu pre akordeón a pedagogicko-
interpretačnú analýzu vybraných
skladieb inštruktívneho charakteru.