Metodik ICT

Michal Černý

Metodik ICT

Vydání: 1. vyd.
Vydavatelství: Brno: Flow
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-88123-05-7

Klíčová slova: ICT, metodik, škola, vzdělávání

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Skripta, která se Vám dostávají do rukou, jsou pokusem o určitou systematizaci témat, na které lze narazit v oblasti implementace moderních informačních technologií do škol. Ve dvanácti kapitolách se čtenář postupně seznámí s oblastmi jak legislativními či organizačními, tak také pedagogickými nebo technickými aspekty práce metodika či koordinátora ICT. Jistě nebylo v možnostech této publikace popsat vše v dostatečném rozsahu a řadě témat jsme se mohli dotknout jen letmo nebo vůbec.

Autor každého takového textu stojí před několika dilematy. Předně je to dichotomie praktičnosti a teoretičnosti takových materiálů. Je zřejmé, že metodik má být především dobrý praktik, že jsou to praktické ukázky, příklady, vzory, které by v materiálu uvítal především. Jsem ale přesvědčen, že bez zasazení do pedagogických teorií a východisek nic takového nemá valný smysl. Metodik by měl být především člověkem, který umí o technologiích samostatně přemýšlet a pracovat s nimi. Druhý problém spočívá s aktuálností té­mat.

Bylo by jistě nesmírně vhodné, aby se pozornost soustředila na aktuální služby a nástroje, tak aby byl čtenář vybaven maximálním množství informací, které může sám začít hned používat. Na straně druhé je zde ale požadavek určité udržitelnosti. Nelze očekávat, že by čtenář měl každý rok číst aktualizovanou verzi materiálu nebo dokonce absolvovat celý kurz. Měl by zde být vyzbrojen spíše paradigmatickým rámcem, kterým bude schopen vyhledávat a hodnotit zdroje kolem sebe a implementovat je smysluplně do výuky. Z výše uvedeného je patrné, že skripta, která jsou právě před vámi, představují kompromisní variantu, která na jedné straně rozvíjí konkrétní kompetence a znalosti čtenáře, avšak vše se snaží zasadit do silně konstruktivis­tického rámce.

Právě konstruktivismus je východiskem, se kterým se snažíme systematicky v celé publikaci pracovat. Důraz klademe na autonomii jednotlivých studentů, přizpůsobování se jejich zájmům a potřebám, prolínání formálního a neformálního vzdělávání a řadu příbuzných témat. Konstruktivismus je dnes dominantní pedagogickou teorií jak v českém školství, kde je integrální součástí Rámcových vzdělávacích programů, tak také ve většině vyspělého světa.

Věřím, že předkládaná publikace posouží jako průvodce pro každého, kdo bude mít v úmyslu konstruktivisticky implementovat technologie do života celé školy. Nenabízíme hotová řešení a instantní rady, ale spíš prostor pro samostatný růst a kritické úvahy nad tématem. Tak jako v konstruktivis­tické výuce je každý žák nekonečným originálem, tak také každý metodik ICT, by měl najít svou vlastní cestu, témata a přístupy. Ostatně i sám autor do těchto skript zařadil několik témat, která nejsou zcela běžná a v základních kurzech pro metodiky ICT se v podstatě nevyskytují – webináře a digitální kurátorství.