Otvorená veda a informačné správanie vedcov v SR

Jela Steinerová

Otvorená veda a informačné správanie vedcov v SR

Číslo: 2/2017
Periodikum: ProInflow

Klíčová slova: otvorená veda, digitálna veda, open access, informačné správanie vedcov, vedecká informačná gramotnosť

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Charakterizuje sa otvorená veda ako prepojenie vedy s verejnosťou a presun vedy do digitálneho prostredia s využitím digitálnych knižníc a koncepcie open access. Analyzujú sa vybrané modely otvorenej vedy a digitálnej vedy, najmä prepojenie vedy s verejnosťou, digitálne služby, práca s dátami, altmetria. Faktory otvorenej vedy obsahujú transparentné metódy, manažment dát, elektronické publikovanie. Charakterizuje sa princíp otvoreného prístupu k publikáciám a dátam. Na základe vlastného kvalitatívneho výskumu – rozhovorov s 19 vybranými vedcami v SR – s využitím metodológie konceptuálneho modelovania sa identifikujú spoločné metodologické analytické procesy a odlišnosti v publikačných stratégiách v odboroch. Predstavujú sa výsledky analýz zameraných na vnímanie publikovania v digitálnom prostredí, open access a otvorenej vedy a prekážok vedeckej práce. Zistenia poukazujú na dva typy diskurzov o otvorenej vede a digitálnom publikovaní; podporný (zvyšovanie počtu citácií, rýchlosť publikovania) a kritický (komercionalizácia, problém financovania vedy). Potvrdili sa rezervy v podpore otvorenej vedy, najmä z aspektu otvoreného prístupu k publikáciám a dátam. Prekážky boli kategorizované na systémové, individuálne, technologické, administratívne, finančné. Predstavuje sa ekologický model informačných interakcií s prepojením faktorov doménovej expertízy, metodológie a otvorenej vedy. Určuje sa vedecká informačná gramotnosť ako skúsenosť pri hľadaní zmyslu pri skúmaní objektov a problémov v disciplínach. Navrhujú sa odporúčania pre akademické knižnice a informačných profesionálov pri podpore otvorenej vedy a informačných potrieb vedcov.