Current treatment of non-metastatic castration-refractory prostate cancer

Tomáš Büchler

Current treatment of non-metastatic castration-refractory prostate cancer

Číslo: 3/2021
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko2021185

Klíčová slova: kastračně refrakterní karcinom prostaty – antagonisté androgenu – protinádorová léčiva – toxicita léčiv – míra přežití

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiska: Nemetastatický kastračně refrakterní karcinomem prostaty (non-metastatic

castration refractory prostate cancer – nmCRPC) je defi nován rostoucí hladinou prostatického
specifi ckého antigenu (PSA) v séru navzdory androgenové deprivaci při negativním výsledku
standardních zobrazovacích metod (CT hrudníku, břicha a malé pánve a scintigrafi e skeletu).
Pacienti s nmCRPC a krátkým zdvojovacím časem PSA (PSA doubling time – PSAdt) mají vysoké
riziko časného vzniku metastatického onemocnění. Cíl: Cílem práce je poskytnout klinicky zaměřený
přehled současné léčby nmCRPC a její indikace. V současnosti máme data o účinnosti
tří nových hormonálních antagonistů ze skupiny léků cílených na androgenový receptor (androgen
receptor targeted agents – ARTA) – darolutamidu, apalutamidu a enzalutamidu. Závěr:
Metodika a kritéria pro zařazení pacientů do studií s darolutamidem, apalutamidem a enzalutamidem
byly podobné. Pacienti museli mít PSAdt < 10 měsíců. Studie umožňovala účast
pacientů s lokální lymfadenopatií (pod úrovní bifurkace aorty) < 2 cm ve studiích ARAMIS (darolutamid)
a SPARTAN (apalutamid) a < 1,5 cm ve studii PROSPER (enzalutamid). Ve všech uvedených
studiích bylo prokázáno prodloužení doby do vzniku vzdálených, symptomatických nebo
radiologicky zjistitelných metastáz a také prodloužení celkového přežití. Prodloužení doby do
vzniku metastáz u pacientů s nmCRPC je samo o sobě významným léčebným cílem, protože
vznik metastáz ve skeletu je spojen s příznaky, hlavně bolestmi v kostech. Prokázané prodloužení
celkového přežití samozřejmě tuto časnou indikaci ARTA ještě posiluje. Časné zařazení
ARTA do léčebných algoritmů pro karcinom prostaty vyvolává otázky stran sekvenace následné
systémové léčby. Diskutuje se rovněž o použití pokročilých zobrazovacích metod, jako je např.
PET s využitím značeného ligandu prostatického specifi ckého membránového antigenu. Nález
vzdálených metastáz v rámci těchto vyšetření při negativitě konvenčního stagingu však podle
dosavadního konsenzu nemění dia gnózu nmCRPC.