Středoevropské politické studie

Středoevropské politické studie

Vydavatelství: Brno: Mezinárodní politologický ústavu MU
Rok vydání: 1999-

Klíčová slova: politologie, politika, Střední Evropa, moderní politika

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Elektronický recenzovaný odborný čtvrtletník „Středoevropské politické studie“ je vědeckým časopisem odborně se zaměřujícím na moderní politiku ve střední a východní Evropě (SVE), zahrnujíc v to i přesahy do celoevropského či celosvětového dění. Primárně tak nabízejí platformu pro původní politicko-vědný výzkum týkající se středo- a východoevropského areálu, s ambicí reflektovat problémy a vektory, které tento region přesahují. Tematicky spočívá časopis na třech hlavních pilířích, odrážejících výzvy, jimž SVE v současné době čelí. Jedná se o komparativní výzkum ověřující politicko-vědní a šířeji sociálně-vědní poznatky a zkušenosti napříč jednotlivými zeměmi; zahraniční a bezpečnostní studia tematizující otázky konfliktu a míru v zavedených, nedávno vzniklých i nově se etablujících demokraciích, respektive v hybridních a nedemokratických režimech, a to včetně jejich projevů v mezinárodním prostředí; a v neposlední řadě široce pojatou politickou teorii empirického i normativního typu, která zasazuje empirická zjištění do obecnějšího pojmového a teoretického rámce. Prostřednictvím těchto vzájemně provázaných témat usilují Středoevropské politické studie o zprostředkování odborné debaty o problémech, s nimiž jsou země daného regionu konfrontovány a které nezřídka nesou obecnější důsledky pro vědecké porozumění politickému dění i mimo oblast střední a východní Evropy. Příkladem takového přesahu jsou otázky evropské integrace a šířeji vzato výzkumný prostor evropských studií, poskytující příležitost pro syntézu specifické středo- a východoevropské zkušenosti s její celoevropskou dimenzí. I z tohoto důvodu má redakce časopisu zájem posuzovat též příspěvky z ostatních podoblastí politické vědy, stejně jako dalších sociálně-vědných oborů (mezinárodní vztahy, sociologie, mediální studia, politická ekonomie, areálová studia a podobně).

Záměrem Středoevropských politických studií je poskytnout prostor pro původní výzkum v daných oblastech, který bude zasazen v aktuálních výzkumných trendech, a zároveň bude přinášet svébytnou autorskou perspektivu. Vítáme proto teoretický i metodologický pluralismus, odrážející proměnlivý charakter výzkumných témat a problémů. Zároveň však klademe důraz na přítomnost robustního teoretického rámce publikovaných příspěvků, podepřeném adekvátní výzkumnou metodologií, který zasadí autorská zjištění do relevantního vědeckého kontextu. Jen tak je možno smysluplně prostředkovat diskusi jak mezi jednotlivými výzkumníky a výzkumnými týmy navzájem, tak mezi odbornou akademickou komunitou jako celkem a širší politickou veřejností.

Šířeno pod licencí CC-BY, licencováno: https://doaj.org/toc/1212-7817

Přehled čísel