Středoevropské politické studie

Středoevropské politické studie

Vydavatelství: Brno: Mezinárodní politologický ústavu MU
Rok vydání: 1999-

Klíčová slova: politologie, politika, Střední Evropa, moderní politika

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Elektronický recenzovaný odborný čtvrtletník „Středoevropské politické studie“ je vědeckým časopisem odborně se zaměřujícím na moderní politiku ve střední a východní Evropě (SVE), zahrnujíc v to i přesahy do celoevropského či celosvětového dění. Primárně tak nabízejí platformu pro původní politicko-vědný výzkum týkající se středo- a východoevropského areálu, s ambicí reflektovat problémy a vektory, které tento region přesahují. Tematicky spočívá časopis na třech hlavních pilířích, odrážejících výzvy, jimž SVE v současné době čelí. Jedná se o komparativní výzkum ověřující politicko-vědní a šířeji sociálně-vědní poznatky a zkušenosti napříč jednotlivými zeměmi; zahraniční a bezpečnostní studia tematizující otázky konfliktu a míru v zavedených, nedávno vzniklých i nově se etablujících demokraciích, respektive v hybridních a nedemokratických režimech, a to včetně jejich projevů v mezinárodním prostředí; a v neposlední řadě široce pojatou politickou teorii empirického i normativního typu, která zasazuje empirická zjištění do obecnějšího pojmového a teoretického rámce. Prostřednictvím těchto vzájemně provázaných témat usilují Středoevropské politické studie o zprostředkování odborné debaty o problémech, s nimiž jsou země daného regionu konfrontovány a které nezřídka nesou obecnější důsledky pro vědecké porozumění politickému dění i mimo oblast střední a východní Evropy. Příkladem takového přesahu jsou otázky evropské integrace a šířeji vzato výzkumný prostor evropských studií, poskytující příležitost pro syntézu specifické středo- a východoevropské zkušenosti s její celoevropskou dimenzí. I z tohoto důvodu má redakce časopisu zájem posuzovat též příspěvky z ostatních podoblastí politické vědy, stejně jako dalších sociálně-vědných oborů (mezinárodní vztahy, sociologie, mediální studia, politická ekonomie, areálová studia a podobně).Zobrazit více »

Přehled čísel