Concurrent weekly cisplatin and simultaneous integrated boost intensity-modulated radiotherapy of locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck

Pavol Dubinský, Branislav Jeremic, Michaela Švajdová, Gabriela Bariliková, Pavol Matula

Concurrent weekly cisplatin and simultaneous integrated boost intensity-modulated radiotherapy of locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck

Číslo: 4/2022
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko2022307

Klíčová slova: radioterapie – cisplatina – nádory hlavy a krku – orofaryngeální karcinom – lidský papilomavirus

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiska: Radioterapie lokálně pokročilého karcinomu hlavy a krku představuje velkou klinickou výzvu. Jakákoli intenzifikace léčby s cílem zlepšit léčebné výsledky vede k vyšší toxicitě. Hledání optimálního režimu léčby zahrnujícího konvenční nebo alterovanou frakcionaci radioterapie a dávky a frekvence současně podávané cisplatiny nebo jiných systémových léčiv trvá již několik desetiletí. Cíl: Zhodnotit dlouhodobé výsledky a toxicitu akcelerované chemoradioterapie lokálně pokročilého skvamocelulárneho karcinomu hlavy a krku (locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck – LA SCCHN). Soubor pacientů a metody: Čtyřicet pacientů s LA SCCHN stadií stadia III nebo IVA (7. vydání klasifikace TNM) bylo současně léčeno akcelerovanou radioterapií při celkové dávce 67,5 Gy aplikované v 6 týdnech prostřednictvím radioterapie s modulovanou intenzitou svazku s využitím simultánního integrovaného boostu (simultaneous integrated boost intensity-modulated radiotherapy – SIB IMRT) a cisplatinou podávanou 1× týdně v dávce 40 mg/m2. Byly hodnoceny 5leté výsledky léčby a časná i pozdní toxicita. Výsledky: Při mediánu doby trvání follow-up 47,8 měsíce byla 5letá míra lokoregionální kontroly (locoregional control rate – LCR) 56.5 %, 5letá míra distanční kontroly (distant control rate – DCR) 87 %, 5leté přežití bez progrese (progression-free survival – PFS) 37 % a 5leté celkové přežití (overall survival – OS) 45 %. Kumulativní dávka cisplatiny ≥ 200 mg/m2 byl podána u 83 % pacientů. Pozdní toxicita stupně ≥ 2 s dietním opatřením byla pozorována u 21 (53 %) pacientů. Přítomnost lidského papilomaviru (human papillomavirus – HPV) určená imunohistochemickým stanovením proteinu p16 byla jediným významným faktorem analýzy 5letých výsledků léčby, přičemž u pacientů s HPV pozitivním orofaryngeálním karcinomem (oropharyngeal cancer – OPC) a ostatními HPV negativními LA SCCHN byly hodnoty LCR 100 vs. 41 % (p < 0,01), DCR 100 vs. 78 % (p = 0,154), PFS 80 vs. 23 % (p = 0,01) a OS 80 vs. 34 % (p = 0,03). Závěr: Vysokému procentu pacientů s LA SCCHN byla podána adekvátní kumulativní dávka cisplatiny podávaná současně při akcelerované radioterapii pomocí SIB IMRT. Tato studie prokázala, že chemoradioterapie s cisplatinou podávanou 1× týdně pacientům s HPV+ OPC vedla k příznivým výsledkům týkajícím se lokální kontroly a přežití.