Výuka mateřského jazyka v kontextu etatizace slepeckých škol aneb všem vroucně děkujeme upřímným „Zaplať Bůh“

Klára Eliášková

Výuka mateřského jazyka v kontextu etatizace slepeckých škol aneb všem vroucně děkujeme upřímným „Zaplať Bůh“

Číslo: 2/2019
Periodikum: Speciální pedagogika

Klíčová slova: žáci se zrakovým postižením, dobové kontexty, výuka mateřského jazyka.

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: První jednotné československé učební osnovy pro slepé žáky (dobový termín) byly ve slepeckých

školách zavedeny v roce 1928 původně na dobu tří let, nicméně s drobnými úpravami respektujícími
zvláštnosti jazykové výuky slepých platily až do roku 1949 (Vencová, 2003). V článku
se budeme zabývat osnovami bezprostředně následujícími, tedy historicky druhými centrálními
osnovami, které vstoupily v platnost 1. 2. 1949 a byly vedeny snahou přiblížit se co nejvíce osnovám
běžných škol národních a středních. Příčinou této centrální novelizace byla nařízení vyplývající ze
znění zákona č. 95/1948 Sb., o jednotné školské soustavě. Pro slepecké školství realizace zákona
znamenala zestátnění všech výchovně-vzdělávacích ústavů v ČSR, v nichž se doposud výuka slepců
realizovala, a jejich reorganizaci na národní a střední školy diferencované dle stupně zrakového
postižení. V této podobě byly vřazeny do nově sjednoceného systému škol pro mládež vyžadující
zvláštní péče. Článek přináší historické ohlédnutí za dramaticky složitou dobou kolem roku 1948
prizmatem jazykového vyučování. Metodologicky jsme vycházeli z analýzy dostupných primárních
a sekundárních pramenů a jejich následné komparace, z níž vyplynulo, že i vyučování češtině v původních
ústavech posloužilo mocenským orgánům jako ideologický nástroj při likvidaci církevního
(v našem případě slepeckého) školství.