Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi základní školy uplatňující montessori pedagogiku

Pavlína Mazáčová, Maria Šupicová

Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi základní školy uplatňující montessori pedagogiku

Číslo: 2/2020
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: informační gramotnost, Montessori, alternativní školy, informační vzdělávání, pedagogika, kurikulum

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Život v informační společnosti klade na jednotlivce nároky, které jsou stále více provázány s komplexem schopností interagovat s informacemi. Tyto kompetence tvoří jádro informační

gramotnosti, jejíž rozvíjení by mělo být jednou z priorit formálního i neformálního vzdělávacího
prostředí, refl ektujících strategické cíle dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky v ČR 2030+.
Informační gramotnosti a principům i pojetí jejího rozvoje je věnována předložená empirická
studie. Cílem autorek studie je rozšířit a obohatit výzkumné pole o perspektivu vzdělávacího
prostředí mimo hlavní vzdělávací proud, výzkum informační gramotnosti je tedy soustředěn do
prostředí alternativní základní školy uplatňující principy Montessori pedagogiky.
Jako výzkumná strategie byla vzhledem k záměrům autorek a formulovaným cílům výzkumu
zvolena případová studie. Analýza získaných a triangulovaných dat ukázala, že důležitým předpokladem, který umožňuje, aby k rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi sledovaného
případu skutečně docházelo, je kompetenční zaměření ŠVP případové školy. Rozvíjení kompetencí informačně gramotného člověka se děje napříč celým vzdělávacím procesem současně
s rozvojem a posilováním dalších kompetencí a není pevně vázáno na jednu vzdělávací oblast.
Úroveň informační gramotnosti žáků zkoumaného 6. ročníku je vzhledem k požadované úrovni
dle Metodiky pro hodnocení rozvoje informační gramotnosti ČŠI uspokojivá nebo velmi uspokojivá zejména v oblasti účinné spolupráce v procesu získávání a zpracovávání informací, stejně
tak v oblasti prezentování informací a výsledků práce. Jako méně rozvinutá oblast informační
gramotnosti je výzkumnicemi vnímána informační etika a bezpečnost v online světě. V tomto
kontextu se jeví jako žádoucí koncipování edukačního rámce, který by pro rozvíjení informační gramotnosti nabídl pedagogům systémové řešení, přičemž jedním z možných implementačních
směrů je spolupráce škol s knihovnami.