Correlation between self-esteem and self-compassion in patients with multiple sclerosis – a cross-sectional study

Hanie Dahmardeh, Afsaneh Sadooghiasl, Eesa Mohammadi, Anoshirvan Kazemnejad

Correlation between self-esteem and self-compassion in patients with multiple sclerosis – a cross-sectional study

Číslo: 2/2021
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.48095/cccsnn2021169

Klíčová slova: soucit vůči sobě – roztroušená skleróza – sebeúcta – korelace

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cíl: Tato studie byla provedena s cílem stanovit vztah mezi sebeúctou a soucitem vůči sobě u pacientů s RS. Metody: Tato deskriptivní studie byla provedena na 51 pacientech s RS z několika měst v Íránu. Pacienti byli vybíráni pomocí dostupné metody vzorkování. Pro sběr dat byly u pacientů s RS použity standardní nástroje pro hodnocení sebeúcty a nástroje vytvořené výzkumníky pro hodnocení soucitu vůči sobě. Data byla analyzována pomocí Pearsonova korelačního koeficientu a softwaru SPSS, verze 20. Výsledky: Průměrný věk účastníků studie byl 36,54 let. Většina účastníků byly vdané ženy. Při soucitu k sobě výsledky ukázaly pouze statisticky nevýznamnou korelaci mezi sebeúctou a mírou laskavosti k sobě (r = 0,205), sebehodnocením (r = 0,024), celkovým smyslem pro lidskost (r = 0,111), uvědomělostí (r = 0,24), hledáním podpory (r = 0,145) a tím, že je daný člověk vzorem pro ostatní (r = 0,57) (ve všech případech p > 0,05). Závěr: Poskytnutím vhodných řešení pro zvýšení sebeúcty pacientů s RS a jejich soucitu k sobě samým, u nich dojde ke korekci a zlepšení kvality duševního a nakonec i fyzického stavu.