Predškolské indikátory úspešného vývinu čitateľskej gramotnosti

Oľga Zápotočná, Marek Urban

Predškolské indikátory úspešného vývinu čitateľskej gramotnosti

Číslo: 2/2020
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: fonematické uvedomovanie, porozumenie textu, vývin čitateľskej gramotnosť, sociálno-ekonomický status rodiny

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: : Príspevok približuje diskusiu o otázkach predškolských prediktorov vývinu gramotnosti, ktorá poukazuje na to, že prediktívna validita ukazovateľov fonematického uvedomovania

(ďalej FU) je viazaná najmä na bazálne úrovne procesu čítania v počiatočnom štádiu osvojovania si písanej reči. Vo vzťahu k vyšším úrovniam procesu čítania v neskorších etapách vývinu
čitateľskej gramotnosti však nemajú zásadnejší význam. Korelačné a regresné analýzy vzťahov
medzi ukazovateľmi FU a porozumením významu krátkych viet a súvislého príbehu sledovaných
v skupine 382 predškolákov vo veku 5–6 rokov naznačujú tesnejšie vzťahy s porozumením len
na úrovni reprodukcie doslovného významu. Vzťahy medzi FU a porozumením implicitného
významu textu v oboch úlohách sú štatisticky nevýznamné. Štruktúra uvedených vzťahov vrátane celkových výkonov vo všetkých ukazovateľoch však závisí aj od sociálno-ekonomického
zázemia rodiny. Zaznamenané zistenia sú v súlade s výsledkami štúdií, ktoré dokumentujú, že
kultúrne senzitívnejšie ukazovatele porozumenia textu by mali byť spoľahlivejším prediktorom
vývinu čítania na vyšších úrovniach kognitívneho spracovania v dlhodobejšej perspektíve a sú
interpretované v kontexte predškolskej edukácie a intervencie.