Pohybová gramotnost v prostředí českého vzdělávání

Jana Vašíčková, Martina Poláková, Michaela Čapková

Pohybová gramotnost v prostředí českého vzdělávání

Číslo: 2/2021
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: pohybová gramotnost, pohybové vzdělání, pohybová aktivita, fenomenologie, tělesná výchova, životní styl

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Termín pohybová gramotnost (PG) je v současnosti často diskutovaným tématem

v prostředí vědy, politiky a vzdělávání a jeho operacionalizace by měla být součástí vzdělávacích
programů na úrovni státu i škol. Proto je nezbytné, aby příspěvek vyjasnil význam termínu
a vybrané problémy, které s konceptem PG souvisejí. V první části textu je patrná snaha
o fi lozofi cké ukotvení PG s ohledem na zahraniční zkušenosti. V další části se zaměřujeme na
vyjasnění pojmu v českém prostředí a jeho použitelnost v praxi. Rozvoj PG by měl být nejen
žádoucím cílem kvalitní školní tělesné výchovy (TV) v průběhu vzdělávání, ale také podnětem
pro propojení pohybových aktivit ve volném čase včetně pohybu v běžném každodenním
životě. Tělesná výchova tedy představuje prostředí, kde žáci rozvíjejí své pohybové schopnosti
a získávají pohybové dovednosti, tím se zvyšuje jejich sebedůvěra potřebná k osvojení si
aktivního životního stylu. Učitelé TV tak mohou pozitivně intervenovat do života žáků a zvýšit
jejich povědomí o důležitosti PG. Přestože se v České republice na přijetí této výzvy a důsledné
prosazování konceptu PG teprve čeká, některé kroky již byly učiněny např. v projektu “Pohyb
a výživa”. Rádi bychom podnítili odbornou diskusi, která podpoří budoucí úsilí v oblasti výzkumu,
politiky a praxe na rozvíjení pohybově gramotných žáků v České republice, protože PG je pro
život velmi významná a nezastupitelná.