Návrh rozšíření systému BPEJ o antropogenní půdy

Jan Vopravil, Renáta Zárubová, Tomáš Khel, Ladislava Kohoutová

Návrh rozšíření systému BPEJ o antropogenní půdy

Číslo: 2/2020
Periodikum: Zpravodaj Hnědé uhlí

Klíčová slova: antropogenní půda, rekultivace, bonitace půd, klasifikace půd.

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Antropogenní půdy jsou půdy, jejichž vznik a vývoj podnítil či ovlivnil člověk svojí činností. Jedním z takových případů je

vznik antropozemí v rámci zemědělských rekultivací zahlazujících těžební činnost v krajině. Rekultivované půdy jsou po
skončení biologické rekultivace navraceny do zemědělského půdního fondu (ZPF) a měl by jim být přiřazen kód bonitované
půdně-ekologické jednotky (BPEJ). V případě bonitace antropozemí však narážíme na fakt, že pro tento specifický půdní typ
neexistují samostatné kódy, které by vlastníkovi či uživateli podávaly informaci o vzniku a charakteru této půdy. Současná
praxe je tak nucena kategorizovat antropozemě do stávajících hlavních půdních jednotek (HPJ), které však zahrnují půdy
přirozeně se vyvíjející. Cílem příspěvku je seznámení s jedním z možných přístupů k začlenění antropogenních půd do
bonitační soustavy.