Klinická štúdia ODYSSEY OUTCOMES

J. Murín, J. Špinar

Klinická štúdia ODYSSEY OUTCOMES

Číslo: 2/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: akútny koronárny syndróm –  hypercholesterolemia –  alirokumab –  kardiovaskulárne príhody

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom (AKS) i po optimálnej liečbe akútneho ochorenia a i pri optimálnej liečbe v rámci sekundárnej následnej prevencie majú naďalej vysoké kardiovaskulárne (KV) riziko morbidity a mortality. Intenzívnejšia liečba dyslipidémie, ďalšia redukcia sérového LDL-cholesterolu (LDL-c), by mala zlepšiť prognózu týchto pacientov, čo bola hypotéza tejto štúdie s liečbou alirokumabom (PCSK9 inhibítorom) vs. placebom pri ostatnej štandardnej liečbe. V štúdii bolo zaradených 18 924 pa­cientov randomizovaných k tejto liečbe v období 1– 12 mesiacov po AKS. V ramene aktívnej liečby došlo k ďalšej redukcii sérového LDL-c (z úrovne 2,62 na úroveň 1,37 mmol/ l, redukcia 54,7 %). Tento pokles LDL-c viedol k redukcii primárneho endpointu (koronárne úmrtie/ nefatálny infarkt a cievna mozgová príhoda/ hospitalizácia pre nestabilnú anginu pektoris) o 15 % (štatisticky významne –  S), aj jeho komponenty boli významne priaznivo ovplyvnené a celková mortalita bola redukovaná tiež o 15 % (S). Benefit bol najvyšší v podskupine pa­cientov, ktorí do štúdie vstupovali s najvyššou sérovou hladinou LDL-c, t.j. ≥ 2,6 mmol/ l –  primárny endpoint bol tu redukovaný o 24 % (S) a KV mortalita o 31 % (S). Liečba bola bezpečná. Odkazom štúdie je významná redukcia výskytu KV príhod (mortality, nefatálnych infarktov myokardu i mozgových príhod, nestabilnej anginy pectoris) u chorých s AKS pomocou alirokumabu –  pričom všetci pa­cienti mali výbornú štandardnú liečbu ochorenia, včítane použitia silných statínov vo vysokých dávkach. Najviac z liečby profitovali pa­cienti s najvyššou vstupnou sérovou hladinou LDL-c (≥ 2,6 mmol/ l).