Doporučení pro vývojovou dysfázii – verze 2022

L. Pospíšilová

Doporučení pro vývojovou dysfázii – verze 2022

Číslo: 6/2022
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.48095/cccsnn2022515

Klíčová slova: neurovývojové poruchy – porucha autistického spektra – vývojová dysfázie – klinická logopedie – vývojová porucha jazyka – porucha artikulace – porucha pozornosti s hyperaktivitou

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Vývojová dysfázie je charakterizována narušením vývoje jazyka. Systémově je zařazena mezi novou kategorii jedenácté revize Mezinárodní klasifikace nemocí s názvem Neurovývojové poruchy. Jejich koncept vznikl na podkladě poznání obdobné etiopatogeneze: silné genetické pozadí vede ke strukturálním změnám mozku. Mezi další společné znaky patří komorbidní charakter se vzájemným překrýváním, tendence přetrvávat a důsledky v sociální, emocionální a akademické oblasti. Poruchy mají významně odlišné publikační indexy, přičemž vývojová dysfázie, přestože patří k poruchám s nejvyšší prevalencí, je stále méně známá. Navíc po dlouhá léta nebyla sjednocená její terminologie a symptomatologie. V letech 2016 a 2017 došlo ke konsenzu anglofonních zemí v terminologii a identifikaci poruchy, upřesňuje se dia­gnostika, nejméně studií s prokázanými výsledky pochází ze samotné léčby. V ČR dosud neexistovalo standardní opatření pro stanovení dia­gnózy a navržení intervence. Z toho důvodu předkládáme doporučení, které vychází jednak ze současných zahraničních poznatků a jednak ze současného stavu českého dia­gnostického materiálu i českých studií a obecně českého prostředí, neboť dia­gnostika poruchy je vázána na jazykové a kulturní prostředí. Hlavním oborem v procesu dia­gnostiky a léčby vývojové dysfázie je klinická logopedie. Nezbytným oborem je rovněž dětská neurologie. Příspěvek seznamuje s postupem dia­gnostiky, diferenciální dia­gnostiky, doplňujících vyšetření pro suspekce komorbidních chorob, specifikuje víceoborový tým a doporučuje průběh terapie.