Efficacy and safety of emergent microsurgical embolectomy in patients with acute ischemic stroke after the failure of intravenous thrombolysis and mechanical thrombectomy – a systematic review protocol

Miroslav Klugar, Jiří Fiedler, Radim Líčeník, Svatopluk Ostrý

Efficacy and safety of emergent microsurgical embolectomy in patients with acute ischemic stroke after the failure of intravenous thrombolysis and mechanical thrombectomy – a systematic review protocol

Číslo: 4/2020
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.14735/amcsnn2020416

Klíčová slova: ischemie mozku – embolektomie – trombektomie – mikrochrurgie – střední mozková tepna – tkáňový aktivátor plazminogenu

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Úvod: Intravenózní trombolýza (IVT) podaná v okně 4,5 h od počátku příznaků je léčbou první volby akutní ischemické CMP (iCMP). V případě akutního uzávěru velké mozkové cévy vede IVT k časné kanalizaci střední mozkové tepny (a. cerebri media; ACM) pouze ve 13–33 % případů. Endovaskulární mechanická trombektomie (MT) během 6 h od počátku symptomů signifikantně zvyšuje úspěšnost rekanalizace a zlepšuje výsledný klinický stav pacientů. V indikovaných případech a pokud nejsou kontraindikace, MT následuje IVT. Tato kombinovaná terapie jako léčba druhé volby je nejlepší dostupná léčba akutní iCMP s uzávěrem ACM. Mikrochirurgická embolektomie (ME) je diskutovanou léčbou třetí volby u pacientů s akutní iCMP a okluzí ACM po selhání MT. Cílem tohoto review je zhodnocení účinnosti a bezpečnosti ME u pacientů s akutní iCMP při okluzi ACM a selhání IVT a MT v časovém okně 8, 16 a 24 h od začátku symptomů.

Metodika: Iniciální vyhledávání bude provedeno v databázích MEDLINE a EMBASE. Komprehenzivní systematické vyhledávání bude zahrnovat relevantní databáze jak pro publikované zdroje (MEDLINE, EMBASE, BMC, Cinahl, Scopus, a WoS), tak nepublikované zdroje literatury (Open Grey, MedNar, Cos Conference Papers Index a ProQuest). Na základě metodologie Joanna Briggs Institute, dva autoři systematického review nezávisle na sobě nejprve zanalyzují názvy, souhrny a texty identifikovaných literárních zdrojů a posléze kriticky zhodnotí metodologickou kvalitu relevantních studií a provedou extrakci dat pomocí standardizovaných nástrojů. Extrahovaná data budou syntetizována narativně, vč. specifikace typu intervence, charakteristiky cílové skupiny a typu výstupů. K detekci publikačního zkreslení bude použito funnel plot (trychtýřového grafu).