Comparison of cosmetic ef­fects after short longitudinal and transverse skin incision for carotid endarterectomy

Tomáš Hrbáč, David Školoudík, David Otáhal, Táňa Fadrná, Roman Herzig

Comparison of cosmetic ef­fects after short longitudinal and transverse skin incision for carotid endarterectomy

Číslo: 2/2019
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.14735/amcsnn2019194

Klíčová slova: karotická endarterektomie – chirurgický řez – kosmetická chirurgie – morbidita – dotazník

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Poranění nervů, ranné komplikace a nepříznivý kosmetický efekt mají stále významný vliv na výsledný zdravotní stav pacientů po karotické endarterektomii (carotid endarterectomy; CEA). Cílem studie bylo srovnání 30den­ní morbidity a kosmetického výsledného stavu u pacientů podstupujících CEA při použití krátkého podélného (short longitudinal incision, SLI) a příčného (transverse skin incision, TSI) kožního řezu. Soubor a metodika: Do monocentrické prospektivní studie byli vybráni všichni pacienti se stenózou vnitřní karotidy > 70 % a následně náhodně zařazeni do skupiny SLI nebo TSI. U všech pacientů bylo provedeno neurologické a fyzikální vyšetření 30 a 90 dní po CEA. Výsledný kosmetický efekt byl hodnocen pomocí dotazníku Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) 90 dní po CEA. Výsledky: Ze 189 zařazených pacientů byl SLI použit u 102 (71 mužů; průměrný věk 64,0 ± 7,1 let) a TSI u 87 pa­cientů (58 mužů; průměrný věk 66,4 ± 7,2 let). CMP nebo tranzitorní ischemická ataka do 30 dní od operace byly zaznamenány u 4 (3,9 %) pacientů ve skupině SLI a u 2 (2,3 %) ve skupině TSI (p = 0,689). Kvalita jizvy po CEA hodnocená pomocí POSAS byla lepší ve skupině TSI než v SLI (12,4 vs. 16,6 bodů; p < 0,01). Pacienti ve skupině TSI hodnotili lépe než pacienti ve skupině SLI pigmentaci, tloušťku, reliéf, poddajnost i povrch jizvy (p < 0,01 ve všech případech). Procento lokálních komplikací nebylo v obou skupinách signifikantně rozdílné (8,0 % ve skupině TSI a 8,8 % ve skupině SLI; P = 1,00). Závěr: Lepší výsledný kosmetický výsledek byl zaznamenán u pa­cientů po CEA při použití TSI než SLI. Obě skupiny se nelišily v 30den­ní morbiditě a lokálních komplikacích.