A comparative study of myasthenic patients in the Czech and Slovak Republics

Magda Horáková, Ivan Martinka, Stanislav Voháňka, Peter Špalek, Josef Bednařík

A comparative study of myasthenic patients in the Czech and Slovak Republics

Číslo: 2/2019
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.14735/amcsnn2019171

Klíčová slova: myastenie – charakteristiky populace – srovnání – registry

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Stávající epidemiologické studie vykazují rozdíly v incidenci, prevalenci, incidenci specifické dle věku a pohlaví pacientů, mortalitě, a dokonce i v prevalenci jednotlivých subtypů myastenie. Cílem této studie bylo porovnat celkovou péči o pacienty s myastenií, závažnost onemocnění, celou řadu klinických a laboratorních charakteristik a terapeutický přístup mezi pacienty v České a Slovenské republice. Soubor a metody: Data byla hodnocena retrospektivně ze dvou registrů v České republice (Brno) a Slovenské republice (Bratislava). Pacienti byly náhodně spárováni dle pohlaví a věku v době prvních příznaků myastenie. Výsledné skupiny sestávaly ze 152 pacientů. Výsledky: Mezi spárovanými skupinami nebyl téměř žádný signifikantní rozdíl. Klinická forma, pozitivita protilátek proti acetylcholinovým receptorům, Myasthenia Gravis Composite skóre, doba do stanovení diagnózy, procentuální zastoupení tymomů a tymektomie se významně nelišily. Významný rozdíl byl ale ve zvolené terapii a také v zastoupení oslabení končetin v úvodu onemocnění. Závěr: Naše výsledky svědčí pro fakt, že alespoň část dříve pozorované heterogenity mezi skupinami pacientů s myastenií může být vysvětlena rozdílným zastoupením mužů a žen a různou věkovou distribucí.