Analýza diagnostických prostředků k hodnocení motorické kompetence v mladším školním věku

Iva Šeflová

Analýza diagnostických prostředků k hodnocení motorické kompetence v mladším školním věku

Číslo: 2/2021
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: motorická kompetence, diagnostika, psychomotorický vývoj

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Motorickou kompetencí rozumíme rozvoj základních pohybových dovedností odpovídající

ontogenetickému vývoji. Odborné studie ukázaly na sekulární pokles jejich úrovně
doprovázený poklesem zdravotně orientované zdatnosti. Neúspěšné děti nejsou ochotné vytrvat
s učením složitějších motorických úkolů a vyhýbají se činnostem, které je vystavují velké
pravděpodobnosti selhání. V rámci životního stylu odmítají účast na pohybových aktivitách
jak v dětství, tak později v dospělosti se všemi důsledky sedavého způsobu života. Cílem studie
je analýza diagnostických prostředků pro stanovení úrovně motorické kompetence v mladším
školním věku, který je z hlediska monitorování motorické kompetence zásadní pro včasnou
detekci odchylek a případnou včasnou intervenci. V zahraničí je používána řada standardizovaných
testů. Mezi nejpoužívanější patří Bruininks-Oseretsky Test of Motor Profi ciency, Test of
Gross Motor Development, Körperkoordinationtest für Kinder, Movement Assessment Battery for
Children a nově také Motorische Basiskompetenzen Test. Příspěvek porovnává možnosti užití
těchto testů v českém prostředí z hlediska jejich validity, reliability a objektivity, věkového
rozpětí, existence normativních kritérií a nutnosti specifi ckých kompetencí examinátora. Nejkomplexnějším
testem je Bruininks-Oseretsky Test of Motor Profi ciency, respektive jeho 2. verze,
která vykazuje nejvyšší validitu pro diagnostiku snížené motorické kompetence. Je však časově
náročný a jeho krátká verze vyžaduje revizi.