Reflexe evropského rámce digitálních kompetencí studenty (především) Filozofické fakulty MU optikou kvalitativního výzkumu

Michal Černý

Reflexe evropského rámce digitálních kompetencí studenty (především) Filozofické fakulty MU optikou kvalitativního výzkumu

Číslo: 1/2020
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: Digitální kompetence, DigComp, kvalitativní výzkum, kompetence, vysoká škola

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cílem empirické studie je identifi kovat, jak si studenti fi lozofi cké fakulty představují

digitálně gramotného člověka, respektive analyzovat jejich myšlenkové odchylky od Evropského
rámce digitálních kompetencí, se kterým studenti v průběhu semestru pracovali.
Studie je založena na dotaznících, které studenti v závěru semestru zpracovali – jde celkem
o 108 odpovědí na otázku „Jak si představujete digitálně kompetentního člověka?“. Tyto odpovědi
byly analyzovány abduktivně, pomocí otevřeného kódování a byla identifi kována jistá vyvstávající témata, která mají silný vztah k základním teoretickým východiskům našeho zkoumání,
což je předmětem diskuse článku. Výzkumným vzorkem byli studenti dvou kurzů primárně
studující na Filosofi cké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Mezi nejzajímavější zjištění lze zařadit především skutečnost, že studenti vnímají digitální
kompetence silně provázaně se světem smyslové zkušenosti. Není pro ně žádná ostrá hranice
mezi online a offl ine, mezi školou (prací) a osobním životem. Kompetence je pro ně uskutečňována v jednotném prostředí, ve kterém se pohybují a žijí. Kompetence je pro studenty schopnost
řešit určitý problém, před který jsou postaveni.
Námi provedená empirická studie je první z několika výzkumných sond, které na toto téma
chceme provádět. Ukazuje, že studenti téma digitálních kompetencí jistým způsobem refl ektují
a současně že nemají potřebu přebírat DigComp jako jeden z možných modelů, ale že usilují
o vlastní kritické posouzení toho, kdo je digitálně gramotný a proč.