Magnetic resonance spectroscopy metabolomics of cerebrospinal fluid in patients with multiple sclerosis, clinically isolated syndrome, other inflammatory brain diseases and controls

Eva Baranovičová, Daniel Čierny, Petra Hnilicová, Jan Lehotský, Radovan Murín, Štfan Sivák, Egon Kurča, Lenka Plicová, Ema Kantorová

Magnetic resonance spectroscopy metabolomics of cerebrospinal fluid in patients with multiple sclerosis, clinically isolated syndrome, other inflammatory brain diseases and controls

Číslo: 3/2020
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.14735/amcsnn2020315

Klíčová slova: cerebro-spinálny likvor – metabolomika – jednoprotonová nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia (1H-NMRS) – sclerosis multiplex – klinicky izolovaný syndrom – zápalové demyelizačné ochorenia mozgu

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cieľ: Včasné rozpoznanie sclerosis multiplex (SM) pomáha začať liečbu pacientov skôr, a tak oddialiť progresiu ochorenia. Urobili sme analýzu metabolitov cerebro-spinálneho likvoru (cerebrospinal fluid; CSF), s cieľom zistiť prediktory včas, a tak oddialiť SM.

Metódy: Do štúdie bolo zaradených 56 jedincov s podozrením na SM, pred začatím akejkoľvek liečby. Z nich bolo 28 diagnostikovaných ako definitívna SM, u 17 pacientov sme zistili klinicky izolovaný syndróm (clinically isolated syndrome; CIS) podľa McDonaldových kritérií z roku 2010, v 11 prípadoch sa jednalo o iné demyelinizačné ochorenie CNS (DEM). Kontrolnú skupinu (CON) tvorili 29 jedinci, ktorí nemali dokázané žiadne ochorenie CNS. Na meranie metabolitov CSF bola použitá protonová nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia.

Výsledky: Glutamín, ktorý koreloval s Expanded Disability Status Scale (EDSS), bol jediným metabolitom, ktorý dokázal odlíšiť CIS, SM, DEM a CON. Valín, leucín, isoleucín, znížené u CIS a SM v porovnaní s CON, sa neodlišovali od DEM. Hladiny citrátu v CSF špecifikovali SM a CIS oproti DEM, ale nepomohli v rozlíšení CIS a SM. Citrát ukazoval signifikantné korelácie s vekom, dľžkou trvania ochorenia a EDSS u SM pacientov. Acetát, aceton, pyruvát, formát, histidin v CSF neboli signifikantnými prediktormi SM alebo CIS, hoci korelovali s niektorými vybranými premennými.

Záver: Táto práca ukazuje prediktívnu úlohu glutamínu v CSF v stanovení diagnózy SM od jej včasných štádií, vypichujúc tak dôležitú úlohu glutamát/glutamínového cyklu v patogenéze SM. Ďalší potenciálny prediktor SM bol citrát. Ďalšie metabolity neboli identifikované ako senzitívne CSF markery SM.